Algemene voorwaarden

 

 

 

VTC-Cursusvoorwaarden


Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • VTC: de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB) Nijkerk aan de Nijkerkerweg 138;
  • de aanmelder: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met VTC sluit terzake een cursus en uit dien hoofde jegens VTC aansprakelijk is voor de nakoming van de aan de cursus verbonden betalingsverplichtingen.;
  • de cursist: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan een cursus deelneemt.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door met VTC gesloten overeenkomsten terzake door VTC aangeboden cursussen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.3 De algemene voorwaarden van de aanmelder zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de VTC-cursusvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 Aanmelding/ Totstandkoming overeenkomst

2.1 Aanmelding voor een cursus dient schriftelijk met een door VTC gehanteerd aanmeldingsformulier te geschieden.

2.2 Elk aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan VTC te worden verzonden.

2.3 VTC is niet verplicht te onderzoeken of het aanmeldingsformulier werd ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

2.4 VTC kan de aanmelding van cursist(en) afwijzen zonder opgave van redenen.

2.5 De acceptatie van een ondertekende aanmelding heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en VTC een overeenkomst tot stand komt waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 3 Cursus

3.1 VTC geeft de cursus aan haar cursisten op de wijze zoals omschreven in de folder die wordt gebruikt op het moment waarop VTC bevestigt dat de cursist(en) is (zijn) ingeschreven. VTC behoudt zich het recht voor wijzigingen in de cursus aan te brengen. VTC zal de aanmelder daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

3.2 VTC verzorgt het lesmateriaal. Bij de samenstelling daarvan zal VTC de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Voor onjuistheden in het lesmateriaal zal VTC echter nimmer aansprakelijk zijn.

3.3 VTC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Terzake de uitvoering van de overeenkomst berust op VTC uitsluitend een inspanningsverplichting.

3.4 De cursist(en) mag (mogen) het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij VTC. Het is aanmelder/cursist niet toegestaan op basis van de door VTC verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VTC.

3.5 Indien de cursist(en), om welke reden dan ook, niet of in beperkte mate gebruik maakt (maken) van het recht tot bijwoning van de mondelinge lessen die deel uitmaken van de cursus waarvoor hij/zij is (zijn) ingeschreven, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld plaats.

3.6 VTC behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de cursusbijeenkomsten te wijzigen. VTC zal de cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. VTC behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

Artikel 4 Examens

4.1 Op alle door of vanwege VTC verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door VTC aan de deelnemers aan de cursus zal worden verstrekt.

4.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal VTC zich inspannen de cursisten tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

4.3 Deelnemers aan een cursus en/of Examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van VTC te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door VTC voor een Opleiding gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten.

5.2 De cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren is VTC gerechtigd om haar prijzen daarbij aan te passen – met dien verstande - dat als de prijsaanpassing binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt, aan de aanmelder het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 6 Annulering

6.1 Annulering (opzegging) van de overeenkomst door de aanmelder kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  • Annulering is in alle gevallen slechts schriftelijk mogelijk. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door VTC beslissend voor het tijdstip van annulering.
  • Bij annulering binnen een periode van veertien kalenderdagen voor aanvang van de cursus is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop VTC het bericht van annulering ontvangt;

6.2 Bij annulering op een eerder tijdstip dan veertien dagen voor aanvang van de cursus is de aanmelder de administratiekosten, kosten van geleverd lesmateriaal alsmede een vergoeding voor het overige reeds op basis van de overeenkomst door VTC gepresteerde verschuldigd.

6.3 VTC heeft het recht zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. In geval van annulering zal er steeds naar worden gestreefd dit ten minste veertien dagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken. Na annulering geldt de overeenkomst tussen VTC en de aanmelder als ontbonden.

6.4 Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

6.5 VTC behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te gelasten dan wel cursusgroepen samen te voegen. VTC zal de aanmelder in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 7 Uitstel

7.1 De aanmelder kan door middel van een aangetekend schrijven verzoeken om een cursus op een later tijdstip te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek wordt door VTC alleen ingewilligd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • aanmelder dient schriftelijk en zonder enig voorbehoud te verklaren dat er zal worden deelgenomen aan de eerstvolgende cursus die gegeven wordt na de cursus waarop de aanmelding zag en dat het hiervoor verschuldigde cursusgeld tijdig zal worden voldaan;
  • b. wanneer het verzoek om uitstel VTC bereikt binnen een periode van veertien kalenderdagen voor aanvang van de cursus, is de aanmelder naast het cursusgeld voor de eerstvolgende cursus ook 50 % van het cursusgeld van de cursus waarop de aanmelding zag verschuldigd. Het verzoek om uitstel zal in dat geval slechts worden ingewilligd indien de aanmelder voornoemde 50 % van het cursusgeld direct, in ieder geval binnen twee kalenderdagen, na het verzoek aan VTC heeft voldaan.

7.2 Indien bij een verzoek tot uitstel van het volgen van een cursus niet wordt voldaan aan hetgeen hiervoor is bepaald onder artikel 7.1, wordt dit verzoek beschouwd als een annulering. Hetgeen is bepaald in artikel 6 is alsdan onverminderd van toepassing.

7.3 Ingeval een Cursist niet in staat is een cursus bij te wonen, is Aanmelder bevoegd een vervanger aan de Cursus te laten deelnemen.

Artikel 8 Verrekening

8.1 Bij annulering of honorering van een verzoek tot uitstel is VTC bij terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld gerechtigd tot verrekening van de op basis van de artikelen 6 en 7aan VTC verschuldigde vergoedingen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Het door de aanmelder aan VTC verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling van het verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de cursus op de, op de factuur van VTC aangegeven, bankrekening te zijn bijgeschreven.

9.2 Bij niet tijdige betaling door de aanmelder is VTC gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de aanmelder en/of cursist op te schorten respectievelijk de overeenkomst met de aanmelder te ontbinden.

9.3 De aanmelder is gehouden alle kosten aan de zijde van VTC als gevolg van een niet tijdige betaling door de aanmelder aan VTC te voldoen. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is de aanmelder aan VTC verschuldigd de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig Rapport Voorwerk II.

9.4 Klachten over de genoten cursus of een onderdeel daarvan dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de betreffende cursusdag of – indien de klacht de opleiding als geheel betreft - de laatste cursusdag schriftelijk gemotiveerd aan VTC te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan aanmelder geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die aanmelder op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

9.5 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 VTC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Voor overige schade is VTC nimmer aansprakelijk. 

10.2 De eventuele aansprakelijkheid van VTC is beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.

10.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VTC beperkt tot de factuurwaarde of, indien er sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

10.4 Zowel de cursist als de aanmelder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door VTC of een derde geleden directe en/ of indirecte schade als gevolg van enig handelen door de cursist ten tijde van de cursus. Hieronder valt echter niet schade die een direct gevolg is van de te verrichten cursusactiviteiten, zulks uitsluitend ter beoordeling van VTC.

Artikel 11 Toepasselijk recht/ Forumkeuze

11.1 Op de door VTC met de aanmelder te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiend of verband houdend met de door VTC met de aanmelder gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting aan de Rechtbank te Arnhem worden voorgelegd. 

VTC biedt opleidingen en trajecten op maat.


Onze opleidingen zijn maatwerk. Wij doen graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw werknemers. Vul uw wensen en gegevens in, wij nemen contact met u op.

 

 

 

VTC biedt opleidingen en trajecten op maat.

 

Onze opleidingen zijn maatwerk. Wij doen graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw werknemers. Vul uw wensen en gegevens in, wij nemen contact met u op.

 

 

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede
E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Postbusadres
Postbus 32
6710 BA Ede

 

BTW 810.78.255.B01

KvK 08109400

Locatie Rotterdam

Quarantaineweg 10

3089 KP Rotterdam

 

Locatie Waalwijk
Altenaweg 8
5145 PC Waalwijk

Volg ons op

 

 

 

 

 

VTC

Opleidingen
TCVT-opleidingen

TCVT-bijscholingen

Over VTC

Mijn VTC

Nieuws

Inschrijven opleiding

 

Hoofdlocatie Ede

Zandlaan 29

6717 LN Ede

E: info@vtc.nl

T: 0318 - 439 560

 

Postbusadres

Postbus 32

6710 BA Ede

 

BTW 810.78.255.B01

KvK 08109400

 

Locatie Rotterdam

Quarantaineweg 10

3089 KP Rotterdam

 

Locatie Waalwijk

Altenaweg 8

5145 PC Waalwijk

 

Volg ons op